Letecká archeologie

Galerii vytvořil Jan Galatík dne 13. 05. 2008

Letecká archeologie se stává v poslední době jedním z nejdůležitějších způsobů získávání nových archeologických informací.

Další fotografie: 1-25
Náhled

Pahrbky na ploše naftonosného pole jsou dodnes dobře patrné

nedatované foto - 101kB - 2462x - 5.21 - permalink - 0 komentářů
Náhled

nedatované foto - 328kB - 3377x - 5.33 - permalink - 0 komentářů
Náhled

nedatované foto - 62kB - 3577x - 5.34 - permalink - 0 komentářů
Náhled: Kota 218

Kota 218

nedatované foto - 98kB - 3731x - 5.29 - permalink - 0 komentářů
Náhled

nedatované foto - 120kB - 3776x - 5.36 - permalink - 0 komentářů
Náhled

nedatované foto - 105kB - 3436x - 5.42 - permalink - 0 komentářů
Náhled

nedatované foto - 197kB - 3659x - 5.48 - permalink - 0 komentářů
Náhled

Celá oblast byla poddolována těžbou lignitu. Přesto je vrcholový vodní výron stále patrný na porostu rákosí.

nedatované foto - 231kB - 3660x - 5.42 - permalink - 0 komentářů
Náhled: Konstrukter a pilot RC modelu

Konstrukter a pilot RC modelu

Používanou techniku konstruoval a pilotoval Karel Galatík z modelářského klubu Otrokovice

nedatované foto - 63kB - 3535x - 5.43 - permalink - 0 komentářů
Náhled

Vcholu Nákla je nejvyší bod Dolnomoravského úvalu. Území tvaru trojúhelníku tvoří krystalizační jádro ústředí moci Velké Moravy. V rozích leží nejvýznamnější lokality Staré Město u Uh. Hradiště, Mikulčice a Nechvalín. Významné jsou také největší velkomoravské mohylníky Stražovice u Kyjova a Kopečnica u Skalice. Byl zde vybudován lilový kříž, jehož tvar se spojuje s arcibiskupem Metodějem

nedatované foto - 204kB - 3639x - 5.45 - permalink - 0 komentářů
Náhled

Linie příkopu připomínající římské pochodové tábory z období Markomanských válek je na snímku zdůrazněna bílou čarou. Poblíž byla nalezen římská mince z 2. století AD.

nedatované foto - 181kB - 4319x - 5.26 - permalink - 0 komentářů
Náhled

Na jejím úpatí byly nalezeny 4 meče (jeden z doby Sámovy) a zbraně a šperky naznačující nobilitu nejstarších Slovanů. Archeologové je dávají do souvislosti s těžbou elezné rudy na vrcholu Babí lom u Kyjova.

nedatované foto - 75kB - 4068x - 5.18 - permalink - 0 komentářů
Náhled

nedatované foto - 251kB - 3717x - 5.38 - permalink - 0 komentářů
Náhled

Na plastické mapě je patrná strategická poloha propasti Nákla

nedatované foto - 258kB - 4446x - 5.33 - permalink - 0 komentářů
Náhled

Při melioracích v roce 2007 se na jižním svahu Nákla se kopaly odvodňovací kanály. Byly přitom odkryty nejméně 4 výrobní objekty. Záchranným výzkumem archeologů Masarykova Musea Hodonín byly odkryty dvě keltské pece (chlebová a keramická). Další objekty nebyly zkoumány. Důležité je, že některé z nezkoumaných se nacházely při povrchu a lze předpokládat, že byly mladší.

nedatované foto - 177kB - 4014x - 5.34 - permalink - 0 komentářů
Náhled

Na těchto snímcích je zachycen areál pravděpodobně kamenných objektů na místě s největšími bahenními sopkami, vzniklými výrony uhlovodíků. Toto místo odpovídá textu Ibn Rusty, popisjící kultovní pohřební pahrbky u Svatoplukova Města. Četná keramika na místě, naznačuje Kelty, Germány i Slovany. Nález lebky avarské princezny s uměle deformovanou lebkoum a další nálezy naznačují možné významné pohřebiště.

nedatované foto - 164kB - 4015x - 5.35 - permalink - 0 komentářů
Náhled

nedatované foto - 136kB - 3900x - 5.37 - permalink - 0 komentářů
Náhled

Na rozdíl od objektů na ložisku hlovodíků Sedmirohé, kde jsou siluety staveb světlejší, tedy naznačující spíše kamenné zdivo, je tato stavba typická tmavým zbarvením a vyšším porostem. Větší množství organických látek odpovídá spíše požární destrukci dřevěné stavby. Vrtané sondy zjistily, že při vrtu na naftu zde došlo k výronu tekutých písků, které zaplavily objekt do výšky asi 2,5 až 3,5 m. Vysoký obsah fosforu v této hloubce pak naznačuje možné kosterní pozůstatky. Významný zde byl nález kultovního hadoivitého meče zdobeného drahými kovy, Ikoník sídelního biskupa a velký poklad (desetitisíce?) mincí datovaných kolem roku 1480. Mince české, tyrolské a uherské naznačují poutníky z dalekého okolí.

nedatované foto - 117kB - 4086x - 5.42 - permalink - 0 komentářů
Náhled

Silueta staveb naznačuje málo živin, tedy pravděpodobně kamenné konstrukce

nedatované foto - 279kB - 3686x - 5.48 - permalink - 0 komentářů
Náhled

Vodní cisterna zvaná Habánské oko naznačuje podobně jako četné další uměle vykopané nádrže pozůstatek po těžbě jílů, potřebných pro výrobu keramiky i četných pecí. Nelze vyloučit, že četné těžební jámy daly jméno hodonínské lokalitě Očov. Naznačuje to i „Cigánské oko“ na této lokalitě.

nedatované foto - 52kB - 3820x - 5.40 - permalink - 0 komentářů
Náhled

Tento snímek zachytil průběh trasy brodů moravnch řečišť.

nedatované foto - 115kB - 4453x - 5.38 - permalink - 0 komentářů
Náhled: Trasa dopravy kameniva

Trasa dopravy kameniva

nedatované foto - 108kB - 3612x - 5.43 - permalink - 0 komentářů
Náhled

Tok pramenící na vrcholu Nákla a ústící do Moravy v Rohatecké části Soboňky má několik jmen. Červené bláto, Svatobořický potok, Soboňský potok a podobně. Byl kdysi velmi vodnatý, nacházely se na něm dva mlýny. Ddes popoddolování a vytěžení uhlovodíků je již jen malý potůček.

nedatované foto - 89kB - 3729x - 5.45 - permalink - 0 komentářů
Náhled

Průběh rojitého valu je jen málo patrný. Proto jsme jej zdůraznili vykreslením na kopii snímku.

nedatované foto - 166kB - 4099x - 5.33 - permalink - 0 komentářů
Náhled

Na tomto snímku je bílou čarou zakreslen předpokládaný průběh dálkové cesty od Skalice k Rohatci, Růdníku, Ratíškovicím, Dubňanům a brodu Kyjovky v místě Zbrod a Zbrodky. Také tam bylo při budování popílkoviště hodonínské elekrárny nalezeno sídliště z doby Sámovy (největší známé) i nejstarší výrobní objekt Slovanů vůbec.(Výrobna kostěných zdobených hřebenů.)

nedatované foto - 146kB - 5805x - 5.47 - permalink - 0 komentářů
Další fotografie: 1-25