Kronika Regina z Prumu nás informuje k roku 890: Roku DCCCXC od vtělení Páně král Arnulf postoupil Svatoplukovi, králi moravských Slovanů, vévodství Čechů, kteří až do té doby měli nad sebou vládce svého rodu či národa a králům Franků zachovávali bez porušení smlouvy slíbenou věrnost. Učinil tak proto, že Svatopluk, dříve než byl povýšen do hodnosti krále, byl k němu vázán rodinnými svazky, neboť jeho syna, kterého měl Arnulf se souložnicí, pozvedl z posvátného pramene a dal nazvat podle svého jména Svatopluk.

Vyvolalo to nemalou nesvornost a rozbroj, neboť Čechové též ustoupili od dlouho zachovávané věrnosti a Svatopluk v přesvědčení, že připojením druhého království získal nemalé síly, nadmul se zpupnou pýchou a pozvedl proti Arnulfovi boj. Když se to Arnulf dověděl, vtrhl s vojskem do království Moravanů a zničil všechno co nalezl kromě jeho Veligradu. Nakonec, když už i zbylé ovocné stromy byly vyvráceny z kořenů, Svatopluk nabídl mír a dal syna za rukojmí. Pozdě ho získal. (L.E.Havlík Kronika o velké Moravě str. 218)

O této události nás informuje také kronika Sigiberta z Gembloux k roku 887, Saský letopisec k roku 890, stejně také Letopisy Bavorů (IV, XX-25). L.E. Havlík uvádí, že kmotřenec Arnulfa, Svatopluk se stal později králem Lotrinska a Burbunska. Jméno vedlo ve středověku k časté záměně Svatopluků a to v neprospěch Svatopluka Moravského. Zdá se, že stejnou historku přisoudil polskému Svatoplukovi z rodu Piastovců (synovi Měška I., který zemřel před 25. V. 992), také autor první polské kroniky, nazývaný Gall Anonymus (1112–1117). Děj stejné historky vztahuje na polské město Naklo ležící u Poznaně. Napsal v Knize III. Kapitole [26]: Tak velký grad Nakiel, kde byla svedena, jak již výše zmíněno, ta velká bitva… kde Svatopluk… nezachoval odpřísáhnuté věrnosti … kníže dovedený k hněvu, oblehl nejmocnější grad, Nakiel, …Sedě tam od sv. Michala až k Božímu narození v každodenních bojích útočil na hrad… úplně nadarmo, když vlhkost terénu, plného vody a bažin, nedovolila postavení mašin a strojů obléhacích. Navíc hrad byl dobře zaopatřený posádkou a vším potřebným, takže celý rok nebylo možné ho dobýt ani zbraněmi, ani nedostatkem čehokoli… Proto Svatopluk … usiloval o mír, nabízeje velké výkupné a také rukojmí. Zváživ to Boleslav, zanechal obležení a vrátil se domů, ale vzal s sebou výkupné a prvorozeného jeho syna jako rukojmí.

Je velmi zajímavé, že uvádí jméno Svatoplukova města Náklo. Etymologové odvozují tento název od základu klů. Podobné je např. Kelč, Kelčany. Někdy se uvádí také možnost mokrých míst, kde snadno klíčí obilí. Množství míst s názvem Náklo na Moravě, v Polsku a Slovinsku podporuje domněnku, že se vztahuje k významné lokalitě.

Vážený návštěvníku,

na těchto stránkách uvádíme výsledky amatérského pátrání po historických památkách v oblasti Dolnomoravského úvalu a Chřibů.

Vyhledávání

Archiv

Odkazy